Celkem 0 položek
0 Kč

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Úvodní ustanovení

Uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vetko.cz. 

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi plně souhlasí.

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je:

VETKO, spol. s r.o, Dukovany 219,  675 56, IČO 43371663, DIČ CZ43371663

 

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím a to dnem jejího doručení kupujícímu. Zároveň prodávající sděluje spotřebiteli , že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro tuto úhradu. Prodávající  je  oprávněn v  závislosti   na  charakteru objednávky – množství zboží,   výše ceny, náklady  na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.

 

3. Předmět smlouvy

 

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě   –     objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny   přímo    ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návod k obsluze). Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit. Obrázky u zboží mohou být     v některých případech jen ilustrační.

 

4. Místo plnění

 

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci tj. přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu nebo je místem osobního odběru.

 

5. Cena a platební podmínky

 

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. K ceně zboží je připočítána částka  za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky. Kupní cena může být zaplacena: - hotově v případě osobního odběru zboží na provozovně - dobírkou v případě, že zboží bude dodáno přepravní službou nebo Českou poštou - bankovním převodem na účet 331849711/0100 KB Třebíč. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo do další aktualizace nabídky.

 

6. Dodací lhůta

 

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je - předá dopravci hned následující pracovní den po potvrzení objednávky, dodací lhůta činí maximálně do pěti pracovních dní dle přepravních podmínek dopravce. V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí  toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě)  nebo nabídne  výrobek jiný,  srovnatelný      s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do pěti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy.

 

7. Přechod nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnického práva

 

Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení  kupní ceny.

 

8. Dopravní podmínky a poštovné

 

Možnosti způsobů doručení zásilky: - expresní zásilkovou službou, Českou poštou,  vlastní dopravou či osobním odběrem zboží na provozovně. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. Zboží se platí hotově při osobním převzetí nebo na dobírku při doručení poštou. Při doručení zboží na adresu se k ceně zboží účtuje poštovné a balné ve výši 133,- Kč.  Zboží lze také nechat poslat jako balík na poštu.

Pouze český veterinární lékař může platit hotově i na fakturu. Poštovné a balné se účtuje, pokud hodnota  zásilky je nižší než 3000,- Kč včetně DPH,  je posíláno zboží z výprodeje nebo se jedná o nebezpečné zboží / např. razítkovací barva na maso/.

V případě vystavení zboží na fakturu je potřeba uvádět kompletní fakturační údaje včetně DIČ a to i u neplátců DPH  ( pokud částka na faktuře je vyšší než 10 000Kč).

Na Slovensko posíláme zboží vždy na dobírku. K ceně zboží se účtuje poštovné a balné dle sazebníku České pošty ( minim. 220Kč).

 

9. Odpovědnost za vady a servis

 

Kupujicí je oprávněn uplatnit právo  z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží u prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno.

 Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či, že došlo k mechanickému poškození zboží.

Do záruční i pozáruční opravy se přijímají přístroje pouze řádně vyčištěné a s doloženým reklamačním listem, ve kterém je uveden popis závady. Záruka se nevztahuje na ty části zařízení, které mají spotřební charakter.

 

10. Reklamace poškození zásilky

 

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné  vady (např. poškozený obal),  může  zásilku  odmítnout. V případě   převzetí takovéto zásilky, osádka vozidla přepravce je povinna  uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při přejímce nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast osádky vozidla přepravce. Pokud příjemce zásilky zjistí vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí emailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne,   kdy byla zásilka doručena a vyžádat   si  sepsání  'Zápisu   o škodě'.      V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána, což bude zejména kupujícímu prokazováno podepsaným dodacím listem, jehož podpisem kupující stvrzuje bezvadnost dodávky. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou) Vám bude zasláno zboží novou zásilkou.

 

11. Vrácení zboží

 

Spotřebitel má právo odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v  ustanovení občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupeného zboží. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží včetně nákladů na dodání, (s vyjímkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání, které podnikatel nabízí), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 14  dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Spotřebitel  nemůže odstoupit od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty  pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy o dodávce zboží a služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele - na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

12. Ochrana osobních údajů

 

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka. Vaše osobní údaje neposkytneme v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů   z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje     o kupujícím z databáze vymazat.

 

13. Zpětný odběr baterií a elektroopadu

 Naše společnost je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru baterií a akumulátorů s ECOBAT s.r.o. https://www.ecobat.cz/ a kolektivního systému zpětného odběru elektroodpadu ASEKOL https://www.asekol.cz/. K likvidaci použitých baterií využívejte sběrná místa ECOBAT https://mapa.ecobat.cz/. k likvidaci elektroodpadu využívejte sběrná místa ASEKOL https://www.asekol.cz/sberna-mista/

Vysloužilé baterie, akumulátory, elektroodpad a veškeré u nás zakoupené zboží můžete poslat k likvidaci na naší adresu Vetko, spol. s r.o., Dukovany 219, 675 56.

 

 

 

14.Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost Vetko spol, s r.o., provozovatel internetového obchodu www.vetko.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., nařízením EU 2016/679 (GDPR) a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti Vetko spol, s r.o., Dukovany 219, 675 56, IČO 43371663, DIČ CZ43371663, 

 

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě osobního vyzvednutí objednávky na naší pobočce nebo přímo v sídle Společnosti, jež byla uhrazena předem prostřednictvím přerfaktury, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, zejména nařízení EU 2016/679.

Veškerých údajů získaných od zákazníků se užívá výhradně pro vnitřní potřebu Společnosti.

Poskytnutí osobních údajů třetím subjektům

- externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Společnost s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

                        

    Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení do eshopu www.vetko.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na vetko@vetko.cz nebo to provést přímo na stránkách www.vetko.cz v zákaznické zóně.

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech pronajatých od společnosti art-data s.r.o. Společnost Vetko spol, s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu a kontaktní údaje. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost odeslanou na adresu vetko@vetko vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

 

15. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a příp. dalších poplatků a obchodní podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.